Põhikiri

Eesti Päästekoerte Ühingu põhikiri  

I. ÜLDSÄTTED  

1. Mittetulundusühingu nimeks on Eesti Päästekoerte Ühing (edaspidi nimetatud  EPKÜ).  

2. Mittetulundusühingu inglise keelseks nimeks on Estonian Rescue Dog Union  (ERDU).  

3. EPKÜ asukoht on Tartumaal ning tegevuspiirkond Eesti Vabariik.    

4. Päästekoer on koer, keda kasutatakse inimelude päästmisel (otsingu- , jäljekoer  jne).  

5. EPKÜ on vabatahtlik, kasumit mittetaotlev ühendus, mille tegevuse eesmärkideks  on:  

5.1. Päästekoertega seonduva tegevuse igakülgne arendamine ja toetamine Eestis;    

5.2. Päästekoerte kohta käiva info hankimine, süstematiseerimine ja levitamine;    

5.3. Päästekoerte kasvatamise ja treenimisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste  isikute ühendamine;  

5.4. Päästekoerte standardite väljatöötamine;  

5.5. Erinevate koolituste ja muude ürituste korraldamine otsingu- ja päästetöödel  kasutatavate koerte ja koerajuhtide pädevuse tagamiseks;  

5.6. Vabatahtlike päästekoerajuhtide ja riiklike ning erinevate erastruktuuride  vahelise koostöö organiseerimine;  

5.8. Vabariigisisese ja -välise koostöö organiseerimine;  

5.9. EPKÜ liikmete huvide esindamine.  

6. EPKÜ on iseseisev juriidiline isik kõigi seadusest tulenevate õiguste ja  kohustustega. EPKÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja  käesolevast põhikirjast.  

7. EPKÜ-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.    

8. EPKÜ-l on õigus oma eesmärkide saavutamiseks:  

8.1. Korraldada tulundus- ja heategevusüritusi kooskõlas Eesti Vabariigi  seadusandlusega;  

8.2. Sõlmida koostöölepinguid;  

8.3. Moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud;    

8.4. Osutada avalikku teenust.  

9. EPKÜ võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on  iseseisev bilanss.  

9.1. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt  hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani  liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis-või kontrollorgani  liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.  

10. EPKÜ vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. EPKÜ liige vastutab  ühingu kohustuste täitmise eest oma liikmemaksu piires.  

11. Ühing on asutatud määramata ajaks.  

II. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAASTUMISE NING  VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED NING KORD  

1. EPKÜ liikmeteks võivad olla koeraomanikud ning teised päästekoerte  kasvatamisest ja koolitamisest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes  oma tegevusega aitavad kaasa EPKÜ eesmärkide elluviimisele, osalevad  aktiivselt ühingu tegevuses, on tasunud sisseastumismaksu ning tasuvad  regulaarselt liikmemaksu.  

1.1. Liikmed võivad olla :  

1.1.1. Täisliige (juriidiline isik või füüsiline isik alates 18. eluaastast); 

1.1.2. Noorliige (14-16. aastane füüsiline isik);  

1.1.3. Toetajaliige  

1.2. Alla 18-aastased isikud saavad osaleda EPKÜ tegevuses oma vanema  kirjalikul nõusolekul.  

2. EPKÜ liikmeks võetakse vastu juhatuse otsusega kirjaliku avalduse alusel.  

3. EPKÜ liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks EPKÜ üldkoosoleku  poolt määratud suuruses ja korras.  

4. EPKÜ liikmetel on õigus juhatusele esitatava isikliku kirjaliku avalduse alusel  EPKÜ-st välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse EPKÜ juhatuse  poolt.  

5. EPKÜ liikme võib EPKÜ-st välja arvata juhatuse otsusega määratud tingimustel  alljärgnevatel põhjustel:  

5.1. Liige ei ole täitnud liikmekohustusi või rikub EPKÜ põhikirja või  kodukorda;  

5.2. Liige on ühingut moraalselt või materiaalselt olulisel määral kahjustanud; 

5.3. Liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta maksnud EPKÜ liikmemaksu jooksva  aasta 30. märtsiks.  

6. Liikmel on õigus vaidlustada juhatuse otsus tema väljaarvamise osas järgmisel  EPKÜ üldkoosolekul.  

7. Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole  EPKÜ juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.  

8. Liige loetakse EPKÜ-st väljaarvatuks alates juhatuse poolt vastavasisulise otsuse  tegemise päevast ning samal päeval lõpevad ka selle isiku liikmelisusest  tulenevad õigused ja kohustused.  

III. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

1. Liikme õigused ja kohustused EPKÜ suhtes tekivad alates tema liikmeks  vastuvõtmise päevast.  

2. Täisliikmetel on õigus:  

2.1. Valida ja olla valitud EPKÜ juhatusse ja teistesse organitesse;    

2.2. Kasutada EPKÜ üldises kasutuses olevat vara juhatuse või üldkoosoleku poolt  määratud tingimustel ja korras;  

2.3. Saada teavet EPKÜ tegevuse ja juhatuse otsuste kohta.  

3. EPKÜ täisliikmed on kohustatud:  

3.1. Osalema EPKÜ üldkoosolekutel;  

3.2. Tasuma liikmemaksu üldkoosoleku otsusega ettenähtud suuruses ja korras;    

3.3. Kinni pidama EPKÜ üldkoosoleku otsustest;  

3.4. Hoidma EPKÜ head nime, seisma EPKÜ eesmärkide ja põhimõtete eest ning  kasutama otstarbekalt EPKÜ-le kuuluvaid materiaalseid väärtusi.  

4. Toetajaliikmetel ja noorliikmetel on õigus osaleda üldkoosolekul, kuid neil ei ole  õigust valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse.  

5. Noorliikmed on kohustatud:  

5.1. Tasuma liikmemaksu üldkoosoleku otsusega ettenähtud suuruses ja korras;    

5.2. Kinni pidama EPKÜ üldkoosoleku otsustest;  

 5.3. Hoidma EPKÜ head nime, seisma EPKÜ eesmärkide ja põhimõtete eest ning  kasutama otstarbekalt EPKÜ-le kuuluvaid materiaalseid väärtusi.    

IV. ÜLDKOOSOLEK  

1. EPKÜ kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, mille pädevuses on:  1.1. Põhikirja muutmine;  

1.2. EPKÜ eesmärkide muutmine;  

1.3. EPKÜ kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;  

1.4. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;  

1.4.1. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda oma kohustuste  olulisel määral täitmata jätmise korral;  

1.5. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude  esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EPKÜ esindaja  määramine;  

1.6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;  

1.7. Revisjonikomisjon valitakse 2-liikmeline;  

1.8. Majandusaasta aruande kinnitamine;  

1.9. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine;  1.10.EPKÜ tegevuse lõpetamise otsustamine;  

1.11.Muude otsuste vastuvõtmine.  

2. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt  määratud ajal ja kohas;  

2.1. Juhatus on kohustatud koosoleku toimumisest ja päevakorrast kõigile EPKÜ  liikmetele vähemalt kaks nädalat ette teatama.  

3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub vajadusel kokku juhatus;  

3.1. Juhatus on kohustatud erakorralise koosoleku kokku kutsuma kas 1/10 EPKÜ  liikmete või revisjonikomisjoni nõudmisel;  

3.2. Juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast  kõigile EPKÜ liikmetele vähemalt kaks nädalat ette teatama.  

4. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud vähemalt 1/3  EPKÜ liikmetest;  

4.1. Juhul, kui liige ei saa üldkoosolekul osaleda, võib ta kirjalikult volitada mõne  teise liikme enda hääleõigust kasutama;  

4.2. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe kuu  jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku, mis sellisel juhul on  pädev otsuseid vastu võtma vaatamata kohal olevate liikmete arvust.  

V. JUHATUS  

1. Juhatus on EPKÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib EPKÜ-d selle igapäevases  tegevuses.  

2. Juhatus valitakse kolmeks aastaks ja vähemalt 3-liikmeline.  

3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EPKÜ-d kõigis õigustoimingutes.    

4. Juhatus korraldab EPKÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadustele.    

5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse  liikmetest.  

6. Juhatus võib EPKÜ-le kuuluvaid kinnisasju või registrisse kandmisele kuuluvaid  vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega  ettenähtud tingimustel.  

7. Juhatuse pädevusse kuulub nende küsimuste otsustamine, mis seaduse või  põhikirjaga ei ole antud üldkoosoleku pädevusse.  

VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE  

1. EPKÜ ühinemine ja jagunemine toimub üldkoosoleku otsusega seaduses  ettenähtud korras.  

2. EPKÜ lõpetamine:  

2.1. EPKÜ lõpetamise otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud, kui selle poolt  hääletab vähemalt ¾ EPKÜ liikmetest.  

2.2. EPKÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega sätestatud korras.  

2.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse EPKÜ allesjäänud vara pärast  võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega  mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete  tegevussuundadega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele  vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek.  

Kinnitatud Eesti Päästekoerte Ühingu üldkoosolekul 27.11.2010 Paides.